6A
 
TIẾT 1                                                  CHÀO CỜ
TIẾT 2.                                                 TD
                                                                                                                   Minh
TIẾT 3.                                                  Toán                                                                                                                T.Thanh
TIẾT 4.                                                  Văn                                                                                                                   Linh
TIẾT 5                                                   Văn                                                                                                                   Linh
TIẾT 1                                                    MT                                                                                                                  Hiền
TIẾT 2                                                     Anh                                                                                                                  L.Huyền
TIẾT 3                                                     Lý                                                                                                                  Thuận
TIẾT 4                                                      Sinh                                                                                                                        Mến
TIẾT 5                                                      Địa                                                                                                                    Bích
TinGiang
ToánT.Thanh
TDMinh
VănLinh
 x
TinGiang
CNMến
AnhL.Huyền
VănLinh
 x
ToánSơn
A.NhạcNgân
AnhL.Huyền
SửNguyệt
 x
CNMến
GDCDV.Thanh
SinhMến
ToánT.Thanh
SHThanh
Từ Thanh