Friday, 26/02/2021 - 10:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Đạo

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

    NĂM HỌC 2018-2019

 

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục; Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày  27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh Phú Thọ về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; Căn cứ vào Công văn số 1089 /SGD&ĐT-GDTrH ngày 10/9/2018 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019; Văn bản s419/PGD&ĐT-GDTrH ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Phù Ninh về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  giáo dục THCS năm học 2018-2019;

Căn cứ Nghị quyết của Chi bộ; Nghị quyết của Hội đồng trường; Nghị quyết phiên họp giữa BGH, BCH công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tình hình thực tế của nhà trường;

Trường THCS An Đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 như sau: 

Phần thứ nhất

ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

I. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học

1. Thuận lợi:

1.1.Về cơ sở vật chất, tài chính và các điều kiện đảm bảo hoạt động giáo

dục:

Trường đã được công nhận trường chuẩn quốc gia, có đủ các phòng học, phòng bộ môn và các phòng chức năng theo yêu cầu. Tuy nhiên trong dó có 02 phòng đang dùng nhờ phòng bộ môn.

Được sự đồng thuận của các bậc PHHS về việc vận động tài trợ, thỏa thuận đóng góp phục vụ nhu cầu học sinh.

1.2. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh

§éi ngò CBQL, GV, NV trÎ, ®ång bé, nhiÖt t×nh, có tinh thần ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao, céng ®ång tr¸ch nhiÖm, cã ý thøc häc tËp, tu d­ìng vµ rÌn luyÖn vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc, chuyªn m«n nghiÖp vô, cã l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp.

1.3. Sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội:

§­îc sù quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o s¸t sao cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ ngµnh Gi¸o dôc.

Xã An Đạo đang xây dựng nông thôn mới nên việc đầu tư cho giáo dục cũng dược quan tâm thỏa đáng hơn. C¸c ho¹t ®éng cña ®Þa ph­¬ng ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn theo h­íng tÝch cùc.

Thµnh tÝch cña ®¬n vÞ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nh÷ng b­íc chuyÓn biÕn míi tÝch cùc kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña nhµ tr­êng ®ång thêi x¸c ®Þnh ®­îc h­íng ph¸t triÓn cña nhµ tr­êng trong nh÷ng n¨m tiÕp theo.

2. Khó khăn:

An Đạo là một xã nông nghiệp miền núi, nghề chủ yếu là trồng trọt, mức thu nhập bình quân còn thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học hiện còn thiếu nhiều, không đồng bộ.

Kinh phí hoạt động còn hạn hẹp chưa đáp ứng yêu cầu chi tiêu phục vụ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Một số phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con cái, chưa thường xuyên phối hợp với nhà trường.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 02 : 61
Năm 2021 : 136