Friday, 26/02/2021 - 10:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Đạo

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS AN ĐẠO GIAI ĐOẠN 2020-2025 TẦM NHÌN 2030

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÙ NINH

         TRƯỜNG THCS AN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Số/       KH-THCS

                 An Đạo, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG THCS AN ĐẠO GIAI ĐOẠN 2020-2025 TẦM NHÌN 2030

 

Trường THCS An Đạo đóng chân trên địa bàn xã An Đạo- Huyện Phù Ninh- Tỉnh Phú Thọ, Trường được thành lập từ năm 1995 trên cơ sở tách từ trường PTCS An Đạo. Nhà trường có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu giáo dục ở bậc THCS cho con em nhân dân xã An Đạo, cùng với các trường bạn trong địa bàn thực hiện nhiệm vụ phổ cập THCS và phát triển giáo dục toàn diện.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển trường THCS An Đạo đã đạt được những thành tích đáng kể, góp phần phát triển giáo dục nâng cao trình độ dân trí của địa phương. Đội ngũ giáo viên không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ đào tạo và tay nghề, số giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp luôn luôn đạt, tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp và trúng tuyển vào trường THPT với tỉ lệ cao (trên 95%).

Cơ sở vật chất – kỹ thuật đã từng bước hoàn thiện xứng đáng quy mô trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2020.Với những cố gắng đó, nhiều năm liên tục nhà trường đạt danh hiệu trường tiên tiến; Công đoàn nhà trường, Đoàn thanh niên CSHCM, Liên đội TNTPHCM là những tổ chức luôn luôn đạt vững mạnh và được các cấp khen tặng, Chi bộ nhà trường  liên tục đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiện nay, nhà trường vẫn đang từng bước tiếp tục vươn lên để khẳng định vị thế của mình trong ngành giáo dục của huyện: 01 ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, phát triển toàn diện, là địa chỉ tin cậy của nhân dân địa phương và học sinh.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 đến 2025 tầm nhìn 2030, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển. Là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược phát triển của trường THCS An Đạo là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết của trung ương Đảng, của chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt nam trong thời kỳ đổi mới đất nước theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Cùng các trường trong huyện, tỉnh xây dựng ngành giáo dục địa phương ngày càng phát triển theo  hướng “Kỷ cương, chất lượng, nhân văn và phổ cập”, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng caocủa khu vực.

I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

1. Đặc điểm tình hình chung

1.1. Môi trường bên trong:

(1)  Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

       -  Số lượng (Tính đến ngày 01 tháng 9 năm 2020): 31

       + Trong đó: CBQL: 02; Giáo viên: 22; Nhân viên: 07 (05 hợp đồng).

       - Chất lượng đào tạo:

+ Giáo viên: 100% đạt chuẩn đào tạo, trong đó: Thạc sỹ: 01, trình độ Đại học 20; Cao đẳng 03.

+ Nhân viên: Đại học: 02.

        -  Giáo viên dạy giỏi các cấp: Cấp trường: 20;  cấp huyện: 12; cấp tỉnh 06; Cấp Quốc Gia; 02.

          (2) Học sinh:

  • Tuyển sinh vào lớp 6: Luôn đảm bảo đạt 100%
  • Hiện tại toàn trường có 412  học sinh.
  • Biên chế thành 11 lớp trong đó :

+ Khối 6: 116 học sinh: 3 lớp

+ Khối 7: 112 học sinh: 3 lớp

+ Khối 8: 100 học sinh: 3 lớp

+ Khối 9: 84 học sinh: 2 lớp

-   Toàn trường bình quân 37,5  học sinh/ lớp.

Công tác phổ cập THCS và phổ cập giáo dục Trung học:

          - Phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 3 – XMC đạt mức độ 2.

(3) Điểm mạnh:

- Công tác quản lý của Ban giám hiệu: Có trình độ, năng lực, kinh nghiệm quản lý, lòng nhiệt tình, tâm huyết sự nghiệp giáo dục, có tầm nhìn, phương pháp làm việc năng động, khoa học, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng và đạt hiệu quả cao. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Tham mưu tốt với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của ngành giáo dục, Ban đại diện Cha mẹ học sinh trong công tác xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Luôn gương mẫu trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương đảng, chính sách pháp luật nhà nước, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ và được sự tin tưởng của cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân địa phương.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên: Được cơ cấu đầy đủ, đồng bộ theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo; Có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn 100%, có nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm khá tốt, đáp ứng tốt nhu cầu đổi mới giáo dục; Có lòng nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công tác, một số có năng lực hoạt động,yêu nghề, mến trẻ, gắn bó với học sinh, mong muốn nhà trường phát triển và có uy tín cao đối với học sinh, phụ huynh.

(4) Điểm yếu:

-  Đời sống của nhân dân địa phương chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, phụ huynh ít có điều kiện quan tâm đến việc học tập, rèn luyện của con em mình;

-  Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Trình độ năng lực công tác chưa được đồng đều, một bộ phận nhỏ giáo viên năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm còn hạn chế, đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả chưa cao;

-  Học sinh:  Một số em học sinh ý thức tốt trong việc học tập và rèn luyện.

1.2. Môi trường bên ngoài:

(1)  Thời cơ:

-  Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, yên tâm công tác, có lập trường bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá tốt;

-  Là trường đào tạo học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ  đáp ứng yêu cầu  giáo dục trong tình hình mới;

-  Nhà trường có truyền thống xây dựng các hoạt động phong trào thi đua yêu nước  và làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục;

-  Là trường có uy tín  đối với học sinh, phụ huynh và nhân dân .

(2) Thách thức:

- Chất lượng giáo dục đào tạo đòi hỏi ngày càng cao,  Cơ sở vật chất - kỹ thuật đòi hỏi phải đầy đủ, hiện đại, phù hợp đổi mới nội dung chương trình giáo dục trong tình hình mới;

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kỳ hội nhập Quốc tế, thế giới 4.0.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khả năng làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học tự bồi dưỡng, tự vươn lên của cán bộ giáo viên, nhân viên.

(3) Các vấn đề ưu tiên:

-  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, chú trọng bồi dưỡng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống và năng lực công tác;

-  Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại  hóa, phù hợp với  mục tiêu giáo dục đào tạo;

-  Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của mỗi học sinh, xây dựng nền nếp làm việc khoa học, năng động, sáng tạo;

-  Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý;

-  Giáo dục các kỹ  năng sống cho học sinh, giáo dục ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và cộng đồng;

-  Thực hiện nghiêm túc đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo chu kỳ và áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường, của Ban giám hiệu và giáo viên, học sinh.

II.  ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC:

1. Tầm nhìn: 

          - Từ năm 2020-2025: Giáo dục học sinh có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm, tự trọng, có năng lực tư duy độc lập, phấn đấu học tập suốt đời; hàng năm có học sinh giỏi lớp 9 đạt giải cấp tỉnh; học sinh thi vào trường THPT chuyên Hùng Vương từ 3 đến 5 học sinh.

          - Từ năm 2025-2030: Là nơi đáng tin cậy về chất lượng giáo dục – Nơi ươm mầm những ước mơ làm chủ tương lai, luôn khát vọng học tập suốt đời, biết tư duy và sáng tạo, thích ứng với thời đại mới để sẵn sàng xây dựng và bảo vệ tổ quốc; có nhiều học sinh giỏi đạt giải tỉnh, đạt giải cấp Quốc Gia. Thi Vào 10 đứng tốp đầu trong huyện, thi đỗ THPT chuyên Hùng Vương từ 3 đến 5 học sinh.

          - Tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, nền nếp, kỷ cương và có chất lượng cao để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập, phát triển năng lực tư duy sáng tạo.

2. Sứ mệnh: 

          Xây dựng môi trường học tập kỉ cương, nề nếp, chất lượng, phát huy tính tư duy, sáng tạo, tính đoàn kết, trung thực, thân ái, khát vọng vươn lên, biết ứng xử tốt với mọi tình huống trong cuộc sống tương lai.

          - Xây dựng trường THCS An Đạo trở thành một trong các trường THCS có chất lượng giáo dục luôn đứng trong tốp đầu của huyện Phù Ninh. Ở đây cán bộ giáo viên, nhân viên đều làm việc tích cực, sáng tạo: là nơi học sinh lựa chọn để học tập, rèn luyện đạt kết quả cao.

3. Những giá trị cơ bản của nhà trường: 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường luôn có “ Lòng nhân ái, tình đoàn kết, khát vọng vươn lên, tính trung thực, tính sáng tạo, linh hoạt, tinh thần trách nhiệm, sự hợp tác, lòng tự trọng”.

III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1.Mục tiêu chung:

        Tiếp tục xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục toàn diện, có cơ sở vật chất - kỹ thuật tốt.

       Tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phấn đấu đạt danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào tháng 11 năm 2025. Nhà trường trở thành một trung tâm giáo dục của địa phương, phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi, làm nòng cốt cho chất lượng mũi nhọn cho các trường THPT và tạo điều kiện cho học sinh thi vào các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn  2020 đến 2025:

+ Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên:

+ Tổng số CBGVNV dự kiến 35 người.

          Cán bộ quản lý: 100% cán bộ quản lý có trình độ đại học và trên đại học, trình độ trung cấp lý luận chính trị, trung cấp quản lý giáo dục trở lên.

Giáo viên: Có 100% giáo viên đạt trình đại học; 100%  giáo viên có tay nghề chuyên môn khá – giỏi;

100% CBGVNV ứng dụng thành thạo CNTT phục vụ tốt cho công tác giáo dục, quản lý, giảng dạy.

+ Học sinh:

Quy mô: Lớp học: 10-15 lớp.

Học sinh: 550- 600.

Chất lượng giáo dục: Có 100% Học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục thi vào học  các trường THPT, vào học các trường chuyên nghiệp, đào tạo nghề, các em  biết hình thành thói quen và phương pháp học tập độc lập, sáng tạo, kỹ năng tự chủ trong cuộc sống …

Học sinh học lực giỏi  20-30%, Học sinh học lực  khá 35-40%.

Học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện 45-50 em/năm, cấp tỉnh 2-3 em (Các môn văn hóa).

Chất lượng hạnh kiểm:  95% HS có hạnh kiểm khá, tốtchở lên.

Học sinh tốt nghiệp THCS  100%.

Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động đoàn đội và các hoạt động xã hội, từ thiện…

+ Kiểm định chất lượng giáo dục: Hoàn thành hồ sơ tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và đăng ký đánh giá ngoàitheo chuẩn mới của Thông tư 18/2018.

+ Cơ sở vật chất:

Tiếp tục khai thác tốt cơ sở vật chất-kỹ thuật hiện có, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục, mua sắm thêm trang thiết bị dạy học hiện đại, tài liệu tham khảo, giảng dạy, nâng cấp phòng y tế… đáp ứng nhu cầu dạy và học trong thời kỳ đổi mới.

- Giai đoạn  2025 đến 2030:

+ Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên:

+ Tổng số CBGVNV dự kiến 40 người.

          Cán bộ quản lý: 100% cán bộ quản lý có trình độ đại học và trên đại học, trình độ trung cấp lý luận chính trị, trung cấp quản lý giáo dục trở lên.

Giáo viên: Có 100% giáo viên đạt trình đại học; 100%  giáo viên có tay nghề chuyên môn khá – giỏi;

100% CBGVNV ứng dụng thành thạo CNTT phục vụ tốt cho công tác giáo dục, quản lý, giảng dạy.

+ Học sinh:

Quy mô: Lớp học: 10-15 lớp.

Học sinh: 450-550.

Chất lượng giáo dục: Có 100% Học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục thi vào học  các trường THPT, vào học các trường chuyên nghiệp, đào tạo nghề, các em  biết hình thành thói quen và phương pháp học tập độc lập, sáng tạo, kỹ năng tự chủ trong cuộc sống …

Học sinh học lực giỏi  25-30%, Học sinh học lực  khá 35-40%.

Học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện 50-55em/năm, cấp tỉnh 3 -5 em

Chất lượng hạnh kiểm:  99% hạnh kiểm khá, tốt.

Học sinh tốt nghiệp THCS 100%.

Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động đoàn đội và các hoạt động xã hội, từ thiện…

+ Kiểm định chất lượng giáo dục: Mức độ 3.

Xây dựng trường Đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

+ Cơ sở vật chất:

Tiếp tục khai thác tốt cơ sở vật chất-kỹ thuật hiện có, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng mới công trình vệ sinh, nhà đa năng, lát gạch sân trường.., đáp ứng nhu cầu dạy và học trong thời kỳ đổi mới.

IV.  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hóa:

Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình và đối tượng học sinh.Đổi mới các hoạt động sinh hoạt, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có được những kỹ năng sống tốt, trở thành những người công dân có ích.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ:

Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, có năng lực chuyên môn khá giỏi, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với trường, thương yêu học sinh, hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, xứng đáng là tấm gương về đạo đức, tự học, sáng tạo để học sinh noi theo.

          Người phụ trách: Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên.

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục:

Khai thác có hiệu quả điều kiện cơ sở vật chất đồng thời tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ đổi mới.

Người phụ trách:  Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất và kế toán, nhân viên thư viện, thiết bị, y tế, văn phòng.

          4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin:

          Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, xây dựng thư viện điện tử, trang bị các phần mềm về quản lý, sử dụng trang Thông tin điện tử nhà trường khai thác dữ liệu cũng như kế hoạch công tác, hội họp… góp phần nâng cao chất lượng quản lý dạy và học.

          Người phụ trách: Phó hiệu trưởng, hội đồng chuyên môn, nhóm công tác công nghệ thông tin.

          5.  Huy động nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

Xây dựng nhà trường văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên.

Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia phát triển nhà trường.

          - Nguồn tài chính

          + Ngân sách nhà nước: Thực hiện theo kế hoạch dự toán NS hằng năm;

           + Ngoài ngân sách: Xã hội, cơ quan doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, cá nhân, cha mẹ học sinh.

          - Nguồn lực vật chất:

+ Khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc, hoạt động thể dục thể thao và các công trình phụ trợ khác.

+ Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy và học.

Người phụ trách: Ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

          6.  Xây dựng thương hiệu:

Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối vối nhà trường.

Xác lập tín nhiệm, thương hiệu đối với trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu nhà trường.

        V. TỔ CHỨC THEO DÕI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

  1. Triển khai, phổ biến kế hoạch: 

Kế hoạch được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

  1. Tổ chức: 

Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược và bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược có thể điều chỉnh kế hoạch sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

          3. Quá trình thực hiện:

          Từ năm 2020 đến 2025: Tiếp tục đưa các hoạt động nhà trường đi vào nền nếp kỷ cương và hình thành những yếu tố mới tạo nên một nhà trường có chất lượng giáo dục tốt.

          Từ năm 2025đến 2030: Xác lập thương hiệu trường THCS An Đạo là trường xuất sắc, có chất lượng giáo dục cao đáp ứng được yêu cầu xã hội, mỗi học sinh được phát triển năng lực cá nhân và tư duy độc lập sáng tạo.

          (1) Đối với hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, thành lập ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

          (2) Đối với  phó hiệu trưởng: Căn cứ nhiệm vụ được phân công giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

          (3) Đối với các tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch của tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên, tìm hiểu nguyên nhân đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chiến lược.

          (4) Đối với cá nhân, cán bộ, giáo viên, nhân viên: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học, đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện kế hoạch cho những năm tiếp theo.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

          -Phòng GD-ĐT huyện(phê duyệt);

-UBND xã An Đạo( b/c);

- Niêm yết ( bảng thông báo);                                                                                                                                                                                              Hoàng Việt Sơn

- Lưu VT.                                                         

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 02 : 61
Năm 2021 : 136